Privacy statement


Wie zijn we?

Zuiderhuis Assuradeuren BV is een gevolmachtigd agent. Een gevolmachtigd agent is een professionele financieel dienstverlener die namens verzekeraars werkzaamheden verricht. Daarbij kunt u denken aan het offreren, accepteren en muteren van verzekeringsovereenkomsten, het voeren van een polis-administratie en schade-behandeling. De verzekeringsovereenkomst komt tot stand tussen de verzekeraar en u. Wij zijn daarbij geen contractspartij.

Onze contactgegevens zijn:

 • telefoon: 0495-456666
 • e-mail: assuradeuren@zuiderhuis.nl
 • website: www.zuiderhuisassuradeuren.nl
 • postadres: Postbus 294 6000 AG WEERT

Waarom dit statement?

We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op via AVG@zuiderhuis.nl.

1. Soorten gegevens

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres; 
 • leeftijd, geslacht, burgerlijke staat; 
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs); 
 • gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever;
 • gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden;
 • gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen;
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
 • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten, fraudeaspecten (indien relevant);
 • gegevens ingediende claims/claimhistorie;
 • (overige gegevens).

1.2 Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig en doorgaans alleen met je toestemming.

2. Doelen van de verwerking van gegevens

2.1 Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:
 • Het beoordelen en/of accepteren van een aanvraag en voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst of financiële dienst;
 • Het behandelen van schades en/of klachten
 • Het verrichten van analyses om het klantenbestand te vergroten, onze producten en diensten te verbeteren en om bij het productaanbod en de dienstverlening beter de kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie; 
 • marketingactiviteiten om een goede relatie met u tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden; 
 • het doen van wetenschappelijk, statistisch en/of marktonderzoek; 
 • het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van de financiële sector, daaronder begrepen het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van Zuiderhuis Assuradeuren B.V. en andere financiële instellingen; 
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden; 
 • het voldoen aan wet- en regelgeving;
 • het bestrijden van fraude.

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

3.1 Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst;
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

4. Bijzondere- en strafrechtelijke persoonsgegevens

4.1 Soms verwerken wij bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over uw gezondheid en/of strafrechtelijk gegevens. Deze gegevens kunnen wij nodig hebben voor het beoordelen en/of accepteren van een aanvraag en voor het uitvoeren van de gesloten verzekeringsovereenkomst. Bijzondere persoonsgegevens worden door ons extra zorgvuldig verwerkt. Deze gegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die deze gegevens voor de vervulling van hun taak nodig hebben.

5. Raadpleging van en verwerking door externe bronnen

5.1 Om een verantwoord acceptatie-, schaderegelings- en fraudebeleid te voeren, kunnen wij bovendien informatie over u inwinnen bij externe bronnen die wij betrouwbaar achten. Daarbij kunt u denken aan partijen zoals de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en dienstverleners op het gebied van kredietregistratie. Voorts raadplegen wij uw persoonsgegevens bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Deze stichting registreert verzekeringsgegevens voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten. Wij kunnen onder bepaalde voorwaarden ook informatie over u laten opnemen in het systeem. Meer informatie vindt u op www.stichtingcis.nl.

6. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

6.1 Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Persoonsgegevens worden daarna uitsluitend anoniem op archiefniveau bewaard voor historische, statistische of wetenschappelijke doelen, voor marketingdoeleinden en/of voor productontwikkeling.

7. Informatie, wijziging en bezwaar

7.1 Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.

7.2 Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij jouw persoonsgegevens verwerken; 
 • de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken; 
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken? 
 • bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens? 
 • aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt; 
 • beperking van jouw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens; 
 • overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;
 • overleg met onze functionaris gegevensbescherming te bereiken via AVG@Zuiderhuis.nl.
 • vragen over de inhoud van dit Privacy statement.


7.3 Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

8. Beveiliging van jouw gegevens

8.1 Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

9. Verstrekken van gegevens aan derden

9.1 Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

9.2 Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan je verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

 • financiële instellingen (zoals banken of verzekeraars) en/of uw bemiddelaar;
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden;
 • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT­dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
 • schade-experts, schade-herstellers, databases gericht op fraudebestrijding zoals Fish en Cis
 • notarissen, advocaten, accountants (in voorkomende gevallen) 


9.3 Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

10. Wijzigingen van het Privacy statement

10.1 Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website (www.zuiderhuisassuradeuren.nl) vindt je steeds het meest actuele statement.

11. Klachtrecht

11.1 Bent je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via AVG@Zuiderhuis.nl.

11.2 Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Zuiderhuis Assuradeuren B.V.

Schepenlaan 3
6002 EE Weert
Tel.:  0495 - 456 666
E-mail: assuradeuren@zuiderhuis.nl


Kvk nummer 13043199 | AFM nummer 12010659 | Kifid nummer 300007017 | Disclaimer | PrivacyWebsite by DenK Internet Solutions
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top